Exekučná činnosť

Exekučné konanie začína dňom, keď bol súdnemu exekútorovi podaný návrhu na vykonanie exekúcie. Samotný výkon exekúcie však môže exekútor začať až udelením poverenia súdu na jej vykonanie

Účastníkmi konania v exekučnom konaní sú oprávnení – veritelia a povinní. Ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného, ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie rozhoduje o spôsobe jej vykonania. Exekútor postupuje pri vykonávaní exekúcií v poradí, v akom mu boli doručené poverenia na vykonanie exekúcie.

Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať

-        zrážkami zo mzdy a z iných príjmov

-        prikázaním pohľadávky

-        predajom hnuteľných vecí

-        predajom cenných papierov

-        predajom nehnuteľnosti

-        predajom podniku

-        príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať

-        vyprataním

-        odobratím alebo zničením veci na náklady povinného

-        rozdelením spoločnej veci

-        uskutočnením prác a výkonov.

Exekútor vykonáva činnosť za odplatu. Za výkon exekučnej činnosti patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty zvyšuje sa jeho odmena a náhrady o daň z pridanej hodnoty.

Výšku odmeny exekútora, náhrady hotových výdavkov, náhrady za stratu času, spôsob ich určenia a výšku primeraného preddavku na odmenu a na náhradu hotových výdavkov exekútora ustanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Exekútor môže požadovať od oprávneného primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov. Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom, platiteľom preddavku je súd.

Navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené.