Pre oprávnených

Ak máte neuhradené faktúry, požičali ste peniaze, prípadne nemôžete niekoho „dostať“ zo svojho bytu, podpísali ste rôzne dohody, uznania záväzku a iné písomnosti, v ktorých Vám niekto priznáva konkrétne práva – tieto písomnosti nie sú podkladom na začatie exekučného konania. Svoje právo si musíte najskôr uplatniť na súde, prípadne u notára. Exekúcia môže začať iba v prípade, ak máte exekučný titul, ktorým je

- vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok,

- notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila

- vykonateľné rozhodnutie rozhodcovského súdu a rozhodcovskej komisie a zmier nimi schválený

- osvedčenie o dedičstve, vykonateľné rozhodnutie bývalých štátnych notárstiev a dohody nimi schválené,

- vykonateľné rozhodnutie orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,

- platobné výmery, výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený týmito orgánmi,

- vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, a vo veciach verejného zdravotného poistenia,

- iné vykonateľné rozhodnutia a schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon.

Exekučným titulom však môžu byť aj cudzie

- rozhodnutia orgánov Európskej únie,

- rozhodnutia osvedčené ako európsky exekučný titul,

- doklady vydané podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky.

Potvrdenie o vykonateľnosti Vám na exekučný titul vyznačí súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa.

Na cudzí exekučný titul vyznačí vykonateľnosť orgán na to oprávnený. Rozhodnutia Rady, Komisie a Európskej centrálnej banky opatrí potvrdením o vykonateľnosti Ministerstvo zahraničných vecí SR. Rozhodnutia Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa opatrí potvrdením o vykonateľnosti ministerstvo. Tieto orgány pri potvrdzovaní vykonateľnosti skúmajú a overujú iba pravosť rozhodnutí.

Potvrdenie o vykonateľnosti dohody, ktorej súdnu exekúciu zákon pripúšťa, vydáva orgán, ktorý dohodu schválil.

Ak sa v rozhodnutí ukladá povinnému povinnosť, ktorá je viazaná na splnenie podmienky, musíte preukázať, že podmienka bola splnená. V takýchto prípadoch je potrebné k potvrdeniu o vykonateľnosti exekučného titulu pripojiť aj listinu, z ktorej je zjavné, že podmienka bola splnená.

Ak už máte právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, v ktorom je uložená povinnosť plniť vo Váš prospech, je to jednoduché - podajte návrh na vykonanie exekúcie k nám a my pre Vás urobíme maximum. K návrhu na vykonanie exekúcie priložíte originál, prípadne overenú kópiu rozhodnutia a kolky vo výške 16,50 € - za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie.

Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom, konaní o náhrade škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré boli spôsobené trestným činom sa súdny poplatok - kolok vo výške 16,50 € neplatí.

Ak máte pocit, že spísanie návrhu by Vám mohlo robiť problém, využite naše vzory podaní alebo zoberte Vaše právoplatné a vykonateľné rozhodnutie a prídite osobne k nám – poradíme – poslúžime. Návrh na vykonanie exekúcie spíšeme formou notárskej zápisnice. Spísanie notárskej zápisnice je spoplatnené sumou 16,60 €, ktorá sa v konečnom dôsledku vymáha od povinného.

Pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie však zvážte, či je pohľadávka skutočne vymožiteľná. Či povinný, ktorý je právnická osoba má zamestnancov, majetok, vykonáva činnosť, ak je povinný fyzická osoba, či vlastní majetok, či pracuje, prípadne má iný zdroj príjmov. Ak totiž v priebehu exekučného konania zistíme, že povinný je nemajetný a jeho majetok nestačí ani na úhradu trov exekúcie, trovy exekúcie znáša oprávnený.

V návrhu musí byť označenie exekútora s uvedením jeho sídla, oprávnený, povinný, exekuční titul, uložená povinnosť z exekučného titulu, ktorá má byť vymožená, informácia, či povinný nejakým spôsobom v minulosti plnil, dátum a podpis. Návrh sa podáva v 3 rovnopisoch.

Prílohou návrhu je originál alebo úradne overená fotokópia exekučného titulu s vyznačením právoplatnosti a vykonateľnosti, v prípade notárskej zápisnice prílohou je jej rovnopis. Ak Vás zastupuje právny zástupca, je potrebné doložiť originál plnej moci. K návrhu je potrebné doložiť aj kolkové známky vo výške 16,50 € za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie.

Návrh na vykonanie exekúcie spolu s prílohami zašlete exekútorovi, ktorého si zvolíte. Každý exekútor má právomoc pôsobiť na celom území SR.